Pisanie prac magisterskich

Charakterystyka: Prace magisterskie

prace magisterskie oraz pisanie prac magisterskich

Na większości nietechnicznych kierunków studiów jednolitych oraz studiów drugiego stopnia, poza kierunkami lekarskimi i weterynaryjnymi, napisanie i obrona pracy magisterskiej stanowi zwieńczenie procesu kształcenia i uprawnia absolwenta do posługiwania się tytułem magistra oraz wykonywania zawodu. Poza weryfikacją zdobytej na studiach wiedzy, funkcją obrony pracy magisterskiej jest udowodnienie przez studenta gotowości do pracy naukowej w takich aspektach jak umiejętność przedstawiania teorii w sposób krytyczny, zbieranie i odpowiednia dokumentacja wiedzy, gromadzenia niezbędnych materiałów naukowych, a także przedstawienia i naukowej interpretacji wyników pracy badawczej. Poprawne napisanie pracy naukowej polega w dodatku na przestrzeganiu wymaganych w opracowaniu naukowym norm formalnych dotyczących struktury pracy, przedstawienia bibliografii i przypisów, materiałów graficznych i zestawień w tabelach, a nawet poprawnego sposobu formatowania.

Prace magisterskie mogą posiadać charakter teoretyczny lub badawczy. W pierwszym przypadku nacisk kładziony jest na dokonanie interesującego przeglądu teorii naukowych w danej dziedzinie wiedzy. Tego typu prace magisterskie są szczególnie cenione, jeżeli autor powołuje się w nich między innymi na najnowsze publikacje naukowe i referaty konferencyjne lub obszar wiedzy, którego dotyczy praca, a nie został jak dotąd usystematyzowane w polskiej literaturze naukowej. Szczególnie absolwenci marzący o studiach doktoranckich i kontynuowaniu kariery naukowej na uczelni powinni zwrócić uwagę na innowacyjność swego opracowania.

Prace naukowe o charakterze badawczym, osadzone w określonym porządku teoretycznym, koncentrują się jednak na analizie wyników badania przeprowadzonej w oparciu o dane własne lub dane zastane. Wówczas celem pracy jest eksperyment zmierzający do zweryfikowania postawionej w pracy hipotezy badawczej. Aby opracowanie spełniło stawiane przed nim wymagania, koniecznie musi spełniać warunki dedykowanej danej dziedzinie wiedzy metodologii badawczej.

Prace magisterskie - czym możemy pomóc?

Napisanie interesującej i spełniającej wszystkie kryteria formalne pracy magisterskiej nie jest prostą sprawą. Nic dziwnego, że na wielu kierunkach studenci deklarują temat pracy i rozpoczynają seminaria magisterskie już na czwartym roku. Gromadzenie wiedzy, zbieranie danych i ich analiza to zajęcia czasochłonne i wymagające systematycznej pracy. Wielu studentom, mimo ogromnego zaangażowania nie przychodzi to łatwo, zwłaszcza że „magisterka” jest dla nich pierwszą pracą naukową. Nasz portal stworzono właśnie po to, aby zaoferować nieco zagubionym przyszłym absolwentom studiów magisterskich oczekiwane wsparcie.

Nasi redaktorzy, za którymi stoi wieloletnie doświadczenie oferują pisanie prac magisterskich - nie boją się podjęcia nawet z pozoru trudnych wyzwań. Dzięki aktualizowanej na bieżąco wiedzy i podążaniu za nowościami w swoich dziedzinach, doskonale orientują się w panujących trendach. Oferują swą pomoc już na pierwszym etapie, czyli wyborze tematu, który pozwoli na stworzenie innowacyjnego i interesującego opracowania. Wybór tematyki powinien opierać się między innymi na dostępności literatury, gdyż teoretyczna część pracy wymaga pogłębionej analizy i licznych pozycji w bibliografii, na które powołuje się autor.

Jeżeli temat jest z góry zadany lub studenta szczególnie interesuje pewien obszar wiedzy, również jesteśmy w stanie pomóc na kolejnych etapach pracy. Spotkania z promotorem, podczas których uzgadniana jest tematyka i struktura pracy to jedyny etap, na którym redaktor nie może pomóc studentowi. W praktyce promotor pracy często ma swoje ściśle określone wymagania i jego uwagi oraz sugestie należy brać pod uwagę. Z tego względu podczas spotkań z promotorem zalecamy dokładne notowanie przekazywanych wskazówek lub ewentualne użycie dyktafonu. Bardzo usprawni to pracę redaktora, a studentowi pomoże w spełnieniu oczekiwań swojego opiekuna względem pracy magisterskiej.

Znając oczekiwania, redaktor jest w stanie zaoferować swą pomoc na kolejnym etapie – czyli tworzeniu planu pracy, konspektu lub bibliografii. Chętnie podzielimy się swoją wiedzą, tworząc projekt pracy w części teoretycznej, metodologicznej i badawczej.

Wierzymy, że zaproponowany przez nas „szkielet” pracy, zainspiruje Cię do dalszego działania, pracy koncepcyjnej, rozważań teoretycznych i ewentualnie przeprowadzenia badań oraz ich analizy i wnioskowania. Jeżeli jednak nadal potrzebujesz pomocy, oferujemy swoje wsparcie na kolejnych etapach tworzenia pracy. Dajemy gwarancję wykorzystania szerokiego przeglądu literatury teoretycznej i spełnienia wszystkich formalnych kryteriów odnośnie bibliografii, formatowania i metodologii w pracach badawczych. Wiemy, że pisanie prac magisterskich nie jest łatwe, dlatego oferujemy wsparcie oraz nasz profesjonalizm.

Na jakie wsparcie redaktora możesz liczyć?

  1. Wybór tematu pracy, wraz ze wskazaniem problemów badawczych, postawieniem hipotez oraz doborem efektywnych narzędzi w przypadku prac badawczych.
  2. Zgromadzenie bibliografii odpowiadającej zakresowi pracy.
  3. Zebranie wymaganych materiałów naukowych.
  4. Wykazanie w pracy umiejętnego posługiwania się literaturą i łączenia jej z efektem własnych badań i analiz.
  5. Omówienie badań w sposób krytyczny.
  6. Dokonanie logicznej selekcji poruszanych zagadnień.
  7. Napisanie całej pracy lub jej części z uwzględnieniem wymogów opracowania naukowego.
  8. Logiczne wnioskowanie na podstawie dostępnego materiału.

Pisanie prac magisterskich przez naszych redaktorów, odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem sprawdzonych i powszechnie uznawanych naukowych źródeł. Dzięki temu masz pewność, że twoja praca spełni wszystkie kryteria wymagane dla opracowania naukowego. Stworzona praca w każdym elemencie ma swoje odzwierciedlenie w bibliografii, a każde stwierdzenie odwołuje się do niej poprzez przypisy. Praca jest odpowiednio sformatowana, posiada prawidłową strukturę. Jeżeli poszukujesz wsparcia najwyższej klasy specjalistów w swoich dziedzinach, koniecznie zgłoś się do nas.