Prace dyplomowe - pedagogika


Opis kierunku

Pedagogika zaliczna jest do nauk społecznych, jednak ma również swoje źródła w wielu dziedzinach humanistycznych, filozofii, psychologii, socjologii. Jedno jest pewne – charakteryzuje się dużą interdyscyplinarnością. Pedagogika to nauka o procesach wychowawczych i edukacyjnych, obejmująca swoim zakresem wszelkie formy kształacenia dzieci i młodzieży. Studia kształtują szeroką gamę kompetencji i umiejętności społecznych oczekiwanych przez przyszłych pracodawców. Ponadto zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pedagogów stale rośnie. Kierunek przeznaczony jest dla osób, które chciałyby podjąć pracę w szeroko rozumianej oświacie i mieć stały kontakt z innymi ludźmi.

Sylwetka absolwenta

Już podczas pierwszych trzech lat studiów (I stopnia), student zdobywa niezbędne umiejętności, a także praktyczne doświadczenia po odbyciu pierwszych praktyk, co umożliwia podjęcie pracy w zawodzie lub kontunuowania nauki na studiach magisterskich (II stopnia). Studia drugiego stopnia w komplementarny sposób przygotowują do pracy pedagogicznej oraz pozwalają wbogacić zdobytą wcześniej wiedzę. Po ukończeniu studiów, absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym. Posiada ogólną wiedzę ogólno-pedagogiczną, socjologiczną, historyczno-filozoficzną, a także psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontkestu kształcenia, wychowania oraz pracy opiekuńczej. Studia przygotowują do działalności prospołecznej, ponieważ kształtują wrażliwość społeczną, uczą dostrzegania oraz rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych obszarach działań edukacyjnych, m.in. w szkolnictwie, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przedszkolach i placówkach oświatowych, animacji kulturalnej, pomocy społecznej a także poradniach specjalistycznych. Po ukończeniu studiów pedagog powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci studiów pedagogicznych doskonale sprawdzą się na stanowiskach, gdzie są wymagane i cenione umiejętności społeczne, negocjacyjne, organizacyjne, a także wysoka komunikatywność i kultura osobista. Po zakończeniu edukacji absolwenci znajdą zatrudnienie w takich placówkach jak przedszkola, szkoły, placówki specjalne, domy kultury, domy pomocy społecznej, administracji. Ponadto po ukończeniu właściwej specjalizacji mogą podjąć pracę jako specjaliści w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, ponieważ zostają wyposażeni w umiejętności diagnozowania potrzeb społecznych, konstruowania programów profilaktyki i kreowania działań prozdrowotnych. Absolwenci z dużymi umiejętnościami organizatorskimi mogą podjąć pracę w poradniach, ośrodkach interwencji kryzysowej, stowarzyszeniach charytatywych, organizacjach samorządowych i pozarządowych działających na rzecz dziecka i rodziny oraz osób starszych.